Šport za vse Generacije

Vodilni partner operacije

Občina Turnišče
Štefana Kovača 73
9224 Turnišče

Tematsko področje ukrepanja
Razvoj osnovnih storitev

Ukrep po SLR
Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture

Specifični cilj
Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijskega udejstvovanja


partnerJI operacije

Strelsko društvo Štefan Kovač Turnišče
Prešernova ul. 2
9224 Turnišče

Društvo upokojencev Kobilje
Kobilje 35
9227 Kobilje

Športno društvo Črenšovci
Ulica Juša Kramerja 12
9232 Črenšovci

...

Strelsko društvo »Jezero« Dobrovnik
Dobrovnik 297
9223 Dobrovnik

Strelsko društvo Gančani
Gančani 101
9231 Beltinci

Namen operacije

Namen operacije je ustvariti pogoje za aktivno preživljanje prostega časa ter medgeneracijsko sodelovanje, pomoč in učenje, z aktiviranjem za iskanje novih možnosti za ponovno vključitev v družbeno okolje ter spodbuditi prostovoljsko angažiranost. Z vključevanjem ciljnih skupin v različne, ciljno usmerjene aktivnosti, želimo pri mladih dvigniti znanje in kompetence, starejše pa aktivirati in spodbuditi za preživljanje aktivne starosti. Strelstvo kot eden izmed redkih športov zagotavlja športno udejstvovanje za vse generacije, saj je odlična dejavnost za razvijanje otrokove osebnosti. Prav tako je to šport tako za moške kot za ženske. S pravim strokovnim pristopom se razvija močna in psihološko stabilna osebnost. Strelci se hitro naučijo obvladovanja samega sebe, dobrega prenašanja slabših rezultatov ter porazov. Pri ukvarjanju s strelstvom se zelo razvija tudi sposobnost koncentracije, saj se mora vsak strelec posvetiti samemu sebi in odmisliti vse dejavnike, ki ga pri uspešnem streljanju utegnejo ovirati. Ta lastnost oziroma sposobnost je zelo dobrodošla tudi pri pouku ostalih predmetov v šoli, zato je na večini osnovnih šol LAS PDL 2020 že več desetletij uveljavljena dejavnost strelskih krožkov v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti. Ena izmed poglavitnih prednosti strelskega športa je tudi ta, da se z njim lahko ukvarjajo tudi učenci, ki po stopnji razvitosti motoričnih sposobnosti ne sodijo v sam vrh šolske populacije. Pri športni vzgoji so sicer v ospredju športne panoge, pri katerih je poudarek na gibalnih elementih. Teh panog se učenci z raznimi telesnimi omejitvami težko udeležujejo, kar še dodatno negativno vpliva na njihovo morebiti načeto samozavest. S približanjem strelskega športa takim učencem ponudimo možnost, da se tudi oni sami dokažejo pred samim seboj in ostalimi vrstniki kot uspešni športniki. Hkrati pa prav zaradi dostopnosti in možnosti udejstvovanja v tretjem življenjskem obdobju strelstvo omogoča rekreativno dejavnost tudi za starejše. Vsakodnevno gibalno udejstvovanje in ukvarjanje z rekreativnim športom lahko uvrstimo med pomembne sestavine zdravega življenja starejših ljudi. Odsotnost ali pomanjkanje gibanja in rekreativnih športnih dejavnosti lahko vodi k številnim degenerativnim obolenjem, slabitvi osnovnih življenjskih funkcij in prezgodnjemu staranju. Z izvedbo projekta bomo prav tako zagotovili pogoje za brezplačno uporabo fitnes naprav na prostem za izvedbo programov ulične vadbe, prav tako pa dodatno obogatili ponudbo za športnike in rekreativce. Da bi omogočili brezplačno možnost izvajanja rekreativne dejavnosti za vse starostne skupine bo občina na javnih površinah namestila fitnes v naravi. Z izboljšanjem pogojev in skrbnostjo za zdrav in aktiven življenjski slog občanov pričakujemo boljše zdravstveno stanje delovne populacije na območju LAS PDL 2020 in zmanjšanje dejavnikov tveganja za razvoj številnih zdravstvenih težav. 

cilj operacije

Splošni cilji projekta so izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa in spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa. Z izvedbo projekta želimo doseči naslednje cilje v navezavi na posebne cilje SLR: 

razvoj storitev

rezultati operacije

Obdobje izvajanja operacije: 01.01.2020 - 31.10.2020
Celotna vrednost operacije v EUR: 80.035,78
Znesek sofinanciranja v EUR: 56.302,94
Kontakt: Boštjan Horvat, obcina@turnisce.si, 02 572 10 60